Προπτυχιακα Μαθηματα

Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του ΤΜΗΥΠ

Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό

Εισαγωγικές έννοιες (πρόβλημα, αλγόριθμος, πρόγραμμα). Διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ορισμός μίας γλώσσας προγραμματισμού, η γλώσσα C. Δομή προγράμματος C.

Τεχνητή Νοημοσύνη

AI

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Αναζήτηση-Χώρος καταστάσεων, Μέθοδοι τυφλής και ευρετικής αναζήτησης (Breadth-first, Depth-first, Iterative Deepening, Hill Climbing, Beam Search, Best-first, A*).

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών

Εισαγωγή. Εξέλιξη των Γλωσσών Προγραμματισμού. Κριτήρια σχεδιασμού. Μεταβλητές, Παραστάσεις και Εντολές. Τύποι Δεδομένων και Συστήματα ορισμού τύπων.

Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό

Η ιδέα του σημαντικού ιστού (semantic web). Περιγραφή αρχείων παγκόσμιου ιστού με XML. Απόδοση σημασιολογίας με RDF και RDF Schema. Οντολογίες (ορισμός, βασικά στοιχεία, κατασκευή). Λογική και Συμπερασματική-Κανόνες. Περιγραφικές Λογικές. Γλώσσα OWL. Γλώσσα RuleML. Εφαρμογές.

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ι

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στον οντοκεντρικό (ή αντικειμενοστρεφή) προγραμματισμό. Σαν εργαλείο χρησιμοποιείται η γλώσσα Java.

Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων

Εισαγωγή. Μεθοδολογία μελέτης της απόδοσης. Επιλογή τεχνικής μελέτης. Επιλογή μετρικών απόδοσης. Συνήθεις μετρικές. Φορτίο εργασίας. Ελεγκτές (monitors). Σχεδιασμός και διαχείριση χωρητικότητας. Σχεδιασμός Πειραμάτων.

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι (α) η γνωριμία με μια δεύτερη ισχυρή γλώσσα οντοκεντρικού/αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, όπως είναι η C++, και (β) η σχεδίαση προχωρημένων προγραμμάτων οντοκεντρικού/αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Πληροφοριακά Συστήματα, Οργανισμοί και Λειτουργικές Διαδικασίες. Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων.

Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων και Υπολογιστική Γεωμέτρια

Computerγραφική: Eισαγωγή, Tαξινόμηση των εφαρμογών, Iστορικό, Tεχνολογία εξόδου, Tεχνολογία εισόδου, Στάνταρ γραφικό software, Eυθείες και κόμβοι στο Raster Display, Eυθείες, O βασικός incremental αλγόριθμος, O αλγόριθμος του Bresenham για ευθείες, Kύκλοι.

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό

Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή. Τι είναι το Διαδίκτυο - τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW). Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου - Παγκόσμιου Ιστού. Αρχιτεκτονική Διαδικτύου - Πρωτόκολλα. Εξυπηρετητές Παγκόσμιου Ιστού (WWW Servers), Proxy Servers, Φυλλομετρητές Παγκόσμιου Ιστού (WWW Browsers).

Βρίσκεστε εδώ: Home Μαθήματα Προπτυχιακά