Προπτυχιακα Μαθηματα

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ

27
Μαϊ 2011

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι (α) η γνωριμία με μια δεύτερη ισχυρή γλώσσα οντοκεντρικού/αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, όπως είναι η C++, και (β) η σχεδίαση προχωρημένων προγραμμάτων οντοκεντρικού/αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

Ύλη: Εισαγωγή στη C++. Βασικά στοιχεία της C++. Αφαίρεση δεδομένων-Κλάσεις. Ιεραρχίες κλάσεων και Κληρονομικότητα. Παράγωγες κλάσεις. Διασυνδέσεις. Υπερφόρτωση τελεστών. Πρότυπα. Χειρισμός εξαιρέσεων. Βιβλιοθήκη C++ (οργάνωση, καθιερωμένοι και περιέχοντες τύποι, αλγόριθμοι, αντικείμενα-συναρτήσεις, επαναλήπτες, κατανομείς, ρεύματα εισόδουεξόδου). Υλοποίηση δομών δεδομένων στη C++. Σχεδίαση οντοκεντρικών/αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων. Στόχοι και διαδικασία σχεδίασης. Σχεδίαση κλάσεων-ιεραρχιών και διασυνδέσεων. Χρήση υπομονάδων. Επαναχρησιμοποίηση.

Στοιχεία: 23Υ231, Υποχρεωτικό Μάθημα, 3ου Εξαμήνου 
Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Χρ. Μακρής,  Επίκ. Καθηγητής Ι. Χατζηλυγερούδης
Website: http://www.ceid.upatras.gr/courses/cplusplus/